Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Ngày 10/03/2022, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE) đã ban hành Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vào lúc 13g30 ngày 31/03/2022 tại Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định). Tuy nhiên, vì một số lý do đặc biệt, Công ty xin thông báo tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, cụ thể như sau:
1.    Thời gian tổ chức: chậm nhất đến 30/6/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo đến Quý Cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2.    Danh sách cổ đông có quyền dự họp:
–    Thông qua việc hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PCE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V122/2022-PCE/VSD-ĐK ngày 08/03/2022.
–    Công ty sẽ ra Thông báo chốt lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3.    Nội dung: Toàn văn chương trình, tài liệu họp sẽ được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website của Công ty tại địa chỉ www.pce.vn.

Kính đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin trên website của Công ty để kịp thời nắm bắt các nội dung liên quan. Công ty xin thông báo và rất mong nhận được sự thông cảm, hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông.

Trân trọng./.

Tin khác
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023