Ông Mai Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

 

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Trịnh Văn Chương – Thành viên HĐQT

 

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KD Nông nghiệp

Ông Nguyễn Quang Đoàn – Thành viên HĐQT

 

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD