Ông Cao Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Mai Thanh Hải – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Nguyễn Quang Đoàn – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD