Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ông Phạm Thành Long – Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trần Thị Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Hóa hữu cơ