Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 14/01/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có Quyết định số 078/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên. Với mục đích tổ chức thực hiện kinh doanh, phát triển thị trường bán buôn, bán lẻ sản phẩm phân đạm và hóa chất dầu khí tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc và được đặt tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 22/8/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã ra quyết định số 2313/QĐ-HĐQT để chuyển đổi trụ sở của Chi nhánh Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí có quyết định số 018/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 27/12/2007, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí (nay là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần) đã có quyết định số 081/QĐ-HĐQT đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên thành Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3513000168 đăng ký lần đầu ngày 2/10/2007, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18/1/2008 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Ngày 07/08/2008, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP có Quyết định 116/QĐ-HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên số 3504000294 đăng ký lần đầu ngày 15/08/2008, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 05/05/2009 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/09/2008.

Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP đã có Quyết định số 272/QĐ-HĐQT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thành Công ty cổ phần;

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ngày 31 tháng 12 năm 2010, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100733174 cho Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Kể từ ngày 01/01/2011 đến nay, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam.