Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
–    Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
–    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp);
–    Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
–    Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
–    Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
–    Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
–    Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
–    Quảng cáo;
–    Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
–    Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
–    Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.