Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem tại đây

Dự thảo Tài Liệu phiên họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023: Xem tại đây

Mẫu Phiếu Biểu Quyết: Xem tại đây

Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023: Xem tại đây

Tin khác
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023