Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem tại đây

Dự thảo Tài Liệu phiên họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023: Xem tại đây

Mẫu Phiếu Biểu Quyết: Xem tại đây

Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023: Xem tại đây

Tin khác
Chi trả cổ tức năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023