Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem tại đây

Dự thảo Tài Liệu phiên họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023: Xem tại đây

Mẫu Phiếu Biểu Quyết: Xem tại đây

Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023: Xem tại đây

Tin khác
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022