Thông báo điều chỉnh công tác tổ chức ĐHĐCĐ (do dịch covid-19)

PCE kính thông báo đến quý Cổ đông về việc điều chỉnh công tác tổ chức (do dịch covid-19), tổ chức vào ngày 18/6/2021, cụ thể như nội dung Thông báo đính kèm.
Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi các thông tin đăng tải trên website và các kênh thông tin theo quy định để kịp thời nắm bắt lịch họp và các nội dung khác liên quan. Quý Cổ đông có quyền dự họp khi đến dự họp không phải mang theo thư mời, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân để Công ty tiện tra soát và ghi nhận sự có mặt của Quý Cổ đông tại cuộc họp.

 

Tin khác
Chi trả cổ tức năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023