Thông báo điều chỉnh công tác tổ chức ĐHĐCĐ (do dịch covid-19)

PCE kính thông báo đến quý Cổ đông về việc điều chỉnh công tác tổ chức (do dịch covid-19), tổ chức vào ngày 18/6/2021, cụ thể như nội dung Thông báo đính kèm.
Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi các thông tin đăng tải trên website và các kênh thông tin theo quy định để kịp thời nắm bắt lịch họp và các nội dung khác liên quan. Quý Cổ đông có quyền dự họp khi đến dự họp không phải mang theo thư mời, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân để Công ty tiện tra soát và ghi nhận sự có mặt của Quý Cổ đông tại cuộc họp.

 

Tin khác
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023