Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Xem tại đây

Tin khác
CBTT các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo thay đổi nhân sự
Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường