Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông báo cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
•    Toàn văn Dự thảo tài liệu phiên họp, với nội dung cập nhật: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty; Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng hợp thông tin ứng cử viên.
•    Mẫu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ;
•    Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
•    Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
Công ty xin thông báo để Quý cổ đông cập nhật thông tin và tham dự cuộc họp.

Tin khác
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023