Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường

PCE công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, cập nhật nội dung sau: 
(1) Tờ trình về việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng hợp thông tin ứng cử viên; 
(2) Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. 
Chi tiết như đính kèm sau đây:
Dự thảo Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Phiếu bầu TV HĐQT
Phiếu Biểu quyết

Tin khác
CBTT các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo thay đổi nhân sự
Công bố thông báo đề cử, ứng cử và dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022