Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường

PCE công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, cập nhật nội dung sau: 
(1) Tờ trình về việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng hợp thông tin ứng cử viên; 
(2) Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. 
Chi tiết như đính kèm sau đây:
Dự thảo Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Phiếu bầu TV HĐQT
Phiếu Biểu quyết

Tin khác
Chi trả cổ tức năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023