Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

PCE kính thông báo đến quý Cổ đông về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2021 của Công ty, tổ chức vào ngày 18/6/2021, cụ thể như nội dung Thông báo mời họp & các biểu mẫu đính kèm tại đây.
Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi các thông tin đăng tải trên website và các kênh thông tin theo quy định để kịp thời nắm bắt lịch họp và các nội dung khác liên quan. 
Thông báo mời họp: Vui lòng tải tại đây
Dự thảo chương trình và tài liệu phiên họp: Vui lòng tải tại đây

Tin khác
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo điều chỉnh công tác tổ chức ĐHĐCĐ (do dịch covid-19)
Thông báo đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021