Ông Cao Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Mai Thanh Hải – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Nguyễn Phạm Trung – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Ông Lê Thanh Viên – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế