Thông báo điều chỉnh công tác tổ chức ĐHĐCĐ (do dịch covid-19)

PCE kính thông báo đến quý Cổ đông về việc điều chỉnh công tác tổ chức (do dịch covid-19), tổ chức vào ngày 18/6/2021, cụ thể như nội dung Thông báo đính kèm.
Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi các thông tin đăng tải trên website và các kênh thông tin theo quy định để kịp thời nắm bắt lịch họp và các nội dung khác liên quan. Quý Cổ đông có quyền dự họp khi đến dự họp không phải mang theo thư mời, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân để Công ty tiện tra soát và ghi nhận sự có mặt của Quý Cổ đông tại cuộc họp.

 

Tin khác
CBTT báo cáo tài chính bán niên 2021
PCE: THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
Báo cáo tài chính quý II/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021