Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ông Phạm Thành Long – Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ông Nguyễn Thanh Mạnh – Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế